content_copy
content_copy

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu Internetowego https://oeparts.com.pl

(ogólne warunki zakupu towarów i usług )

I. Podstawowe pojęcia

Regulamin - niniejszy regulamin - treść określająca zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz zobowiązania Klienta .

Sprzedawca – RACE  PARTS TOOLS & TECHNOLOGY  z siedzibą w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym Jasionka 954E   36-002 Jasionka  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS : 0000936610 REGON: 520674612, NIP: 5170421370 Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym : https://oeparts.com.pl/ oraz inne  należące do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary i Usługi .

Klient - osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy zakupu/sprzedaży, szczegółowo określona w warunkach Zamówienia. ( Sprzedawca zastrzega prawo do odmienności towaru od prezentowanego w Sklepie do rzeczywiście dostarczanego – w zakresie kolorystyki, odmiennej technologii Producenta towaru oraz wprowadzonych przez Producenta towaru modyfikacji technicznych )

Usługa - czynność o charakterze opisanym w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy zakupu/sprzedaży, szczegółowo określona w warunkach Zamówienia , dostępna na stronie internetowej Sklepu http://oeparts.com.pl/, oraz innych  należących do Sprzedawcy za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, lub posiadający Konto może dokonać zakupu Towarów na odległość.

Zamówienie - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu http://oeparts.com.pl/, oraz innych  należących do Sprzedawcy, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, lub posiadający Konto może dokonać zakupu Towarów na odległość.

Środki komunikacji - środki komunikacji ze sprzedawcą : numery telefonów oraz adresy aktualnie podane na stronie internetowej http://oeparts.com.pl/  oraz innych  należących do Sprzedawcy

Adres korespondencyjny :  RACE  PARTS TOOLS & TECHNOLOGY   Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny    Jasionka 954E   36-002 Jasionka

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy zakupu/sprzedaży Towaru lub Usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://oeparts.com.pl/

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego – powodem powyższego mogą być kursy walut dla produktów zamawianych na życzenie Klienta, stany magazynowe dostawców jak również czas i koszty dostaw w różnych trybach (wg zawartych umów Sprzedawcy z jego dostawcami) .

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja poprzez wyraźne potwierdzenie w procesie składania zamówienia . Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z nim .

2. Sprzedający wyklucza możliwość sprzedaży detalicznej i przyjmowania zamówień od Konsumentów – Klient dokonujący zakupów zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny NIP/VAT, w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

3. Zamówienia i zapytania Klientów są przyjmowane pod adresem internetowym : http://oeparts.com.pl/ oraz innych  należących do Sprzedawcy jak również, za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres kontakt@oeparts.com.pl oraz innych podanych na  stronach internetowych Sprzedawcy , 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16 Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.

4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na wskazanym w zamówieniu/fakturze pro-forma koncie bankowym Sprzedawcy

5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

7. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są określone w Regulaminie Środki komunikacji.

8. Podana w potwierdzonym zamówieniu/fakturze pro-forma cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztem dostawy.

 9. Jeżeli w wyniku działania Sprzedawcy Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie za pomocą Środków  komunikacji . Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi odpowiednio zabezpieczony, pełnowartościowy Towar bez wad zgodnie z obowiązującym prawem .

3. Opłaty oraz czasy dostaw za wysyłkę zakupionych towarów są szczegółowo ustalane w trakcie realizacji zamówienia poprzez Środki komunikacji

4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

5. Czas oczekiwania na dostawę jest uzależniony od wybranej formy dostawy podawanej w cenniku dostaw . Na czas oczekiwania składa się : czas niezbędny na skompletowanie towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy (24-48 godzin w przypadku dostawy na terenie Polski).

6. Klient zobowiązany jest skontrolować zawartość przesyłki zawierającej Towar w obecności pracownika firmy kurierskiej po uprzednim wniesieniu należności na rzecz Sprzedawcy (pobranie lub przelew). W przypadku bezspornego uszkodzenia przed przyjęciem przesyłki , Klient zobowiązany jest sporządzić z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia przesyłki oraz dostarczyć go Sprzedawcy poprzez Środki komunikacji .

7. Wszelkie Towary wymagające odpowiednich zezwoleń transportowych i mogące zagrażać bezpieczeństwu publicznemu w rozumieniu polskiego prawa (oleje i środki smarne, ciała gazowe łatwopalne, akumulatory z zawartością kwasów, paliwa i rozpuszczalniki) nie są dostarczane przez Sprzedawcę.

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: - Gotówka za pobraniem – przy odbiorze przesyłki - Przelew na rachunek bankowy podawany w dokumentach dostarczonych Klientowi (faktura pro-forma, faktura )

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do :

- uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w dniu złożenia zamówienia.

 - dostarczenia poprzez środki komunikacji potwierdzenia opłaty za złożone zamówienie w dniu złożenia zamówienia (w tytule płatności Klient zobowiązany jest podać numer składanego zamówienia )

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu ewidencyjnego .

VI. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Klient nie może dokonać zwrotu Towaru, jeżeli wada jest nieistotna i nie wpływa na działanie oraz prawidłowy montaż oraz użytkowanie .

9. Klient nie może dokonać zwrotu Towaru - części rozpakowanych , części elektrycznych i elektronicznych oraz elementów mechatroniki /hydrauliki siłowej .

10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z dostarczeniem przedmiotu reklamacji. Powyższego nie można zastosować do reklamacji wymagających opinii producenta sporządzonej w oparciu o badania wykraczające poza organoleptyczną ocenę, z zastosowaniem narzędzi i urządzeń specjalnych.

11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta wraz z dostarczeniem przedmiotu reklamacji lub jeśli ten termin nie może być zachowany Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta jak również poda przewidywaną datę dostawy.

12. W przypadku skutecznego zwrotu Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem i uzyskania odpowiedzi producenta części zamiennych na zgłoszenie reklamacyjne.

13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

14. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany przez  Sprzedawcę  wraz z pisemnym zgłoszeniem opatrzonym datą i podpisem Klienta. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej pod adresem internetowym : http://oeparts.com.pl/ oraz innych należących do Sprzedawcy

15. Zwroty Towarów zamawianych na życzenie Klienta - indywidualne zamówienie ( w szczególności importowanych) są możliwe po uprzednim zgłoszeniu na piśmie dostarczonym za pomocą Środków komunikacji lecz tylko po uzyskaniu zgody Sprzedawcy na piśmie wraz z warunkami zwrotu zawierającymi jego wszystkie koszty(koszty operacyjne, koszty przesyłek oraz koszty wynikające z zawartych umów Sprzedawcy z dostawcami).

16. Zgoda Sprzedawcy na zwrot Towaru z zamówienia na życzenie Klienta zostanie dostarczona przez Sprzedawcę Klientowi za pomocą Środków komunikacji .

17. Zwrot należności z uwzględnieniem warunków Zgody sprzedawcy na zwrot Towaru z zamówienia na życzenie Klienta , nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub innego - według oświadczenia Klienta tylko i wyłącznie na piśmie (pod rygorem nieważności).

18. Sprzedawca w drodze uznania gwarancji we własnym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Towar jednak bez kosztów dostaw i ewentualnych kosztów wynikających z przekierowań adresowych przesyłek, przy czym zwrot należności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem .

19. W przypadku roszczeń gwarancyjnych Klient zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego które dostarczy Sprzedawcy za pomocą Środków komunikacji

20. Wzór zgłoszenia gwarancyjnego Sprzedawca zamieszcza pod adresem internetowym : http://oeparts.com.pl/ oraz innych należących do Sprzedawcy

21. Sprzedawca umożliwia Klientowi dostarczenie dokumentacji fotograficznej do roszczeń gwarancyjnych i wstępną weryfikację zasadności roszczeń za pośrednictwem Środków komunikacji

IX. Kaucje

1. W przypadku zamówień na Towary regenerowane przez  Sprzedającego oraz  fabrycznie przez producentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo pobrania kaucji związanej z weryfikacją  starej zużytej części zamiennej lub  zespołu części  których stanu Sprzedawca nie jest w stanie zweryfikować bez  udziału producenta.

2. Kaucje Klient może wnosić tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego z podaniem nr zamówienia którego kaucja dotyczy.

X. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient bezwzględnie zobowiązuje się nie podawać danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę. (patrz  pkt 3 działu   III. Przyjmowanie i realizacja zamówień  ) 

2. Dane osobowe które ewentualnie zostaną dostarczone Sprzedawcy zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się pod adresem internetowym Sklepu.: http://oeparts.com.pl/ oraz innych należących do Sprzedawcy.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://oeparts.com.pl/ oraz innych należących do Sprzedawcy.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych i obraźliwych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa na  terenie  Polski oraz  Unii Europejskiej.

7. Regulamin wyłącza i ogranicza uprawnienia Klienta będącego Konsumentem.